Rapporteren over duurzaamheid verplicht voor grote bedrijven.

Terug naar Alle artikelen

Rapporteren over duurzaamheid verplicht voor grote bedrijven. De CSRD in een notendop.

. Europese wetgeving verplicht grote bedrijven om te gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. De zogenaamde CSRD wordt komende jaren gefaseerd ingevoerd en heeft impact op zowel grote als kleinere (MKB) bedrijven. Benieuwd wat dit voor jouw organisatie betekent en hoe je erop voor kunt sorteren? In dit artikel vatten we de wetgeving krachtig samen.

Wat is de CSRD?

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is Europese wetgeving die grote bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Daarbij dient een onderneming in een verslag inzicht te geven in haar strategie en beleid over duurzaamheid, hoe zij dit implementeert en hoe zij scoort op de betreffende prestatiemaatstaven. Hierbij is duurzaamheid een breed begrip dat veelal ook als ESG wordt aangeduid, wat staat voor Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur/organisatie).

Waarom duurzaamheidsverslaggeving?

In het Parijs akkoord hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot onder 1,5-2 graden Celsius. Om dit te realiseren is er een en pakket aan maatregelen en beleidsinitiatieven (De Green Deal) opgesteld. Om de groene transitie te bekostigen, moeten er publieke en private geldstromen naar duurzame economische activiteiten vloeien. Dat betekent dat inzicht nodig is in hoe duurzaam ondernemingen zijn, zodat investeerders en banken keuzes kunnen maken waarin zij investeren of aan wie zij kredieten verlenen en tegen welke voorwaarden.

Het doel van de richtlijn is om ervoor te zorgen dat er meer transparantie en inzicht komt op dit vlak. Op dit moment rapporteren al vele bedrijven over duurzaamheid, maar vaak ligt de focus op wat goed gaat en minder op waar risico’s liggen of wat er beter kan. Ook wordt nog onvoldoende gefocust op thema’s waar bedrijven de meeste impact kunnen maken. Via de CSRD streeft Europa ernaar om dit aan te pakken en bedrijven te stimuleren te werken aan strategieontwikkeling om prestaties te verbeteren en zich nog meer te focussen op die thema’s die hen het meeste aangaat. 

Tijdlijn

De CSRD is op 10 november 2022 aangenomen door het Europese Parlement en op 28 november van dat jaar is de definitieve tekst van deze richtlijn vastgesteld. De CSRD schrijft voor dat rapportage standaarden worden opgesteld en goedgekeurd, de zogenaamde ESRS (European Sustainability Reporting Standards).  De EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) houdt zich onder andere bezig met het opstellen van deze standaarden, waarvan de eerste concepten op 23 november 2022 bij de Europese Commissie zijn aangeboden. Deze conceptstandaarden liggen nu ter consultatie voor en zullen uiterlijk 30 juni 2023 definitief gemaakt worden.

Dat de wet er komt staat dus vast, maar hoe dat er in de praktijk in detail uit gaat zien, is nog in ontwikkeling. Toch worden grote bedrijven die onder de CSRD gaan vallen door onder meer de SER (Sociaal Economische Raad) opgeroepen tijdig voor te sorteren op wat komen gaat.

 

Voor wie is de CSRD en wanneer treedt deze in werking?

De CSRD is van toepassing op zogenaamde ‘OOBs’ (Organisaties van Openbaar Belang, waaronder beursgenoteerde vennootschappen) en op grote bedrijven (BV/NV) die twee achtereenvolgende boekjaren aan tenminste twee van de drie criteria voldoen:

 1. Balanstotaal (activa): Meer dan € 20 miljoen
 2. netto-omzet: Meer dan € 40 miljoen
 3. aantal werknemers: 250 FTE of meer

Grote bedrijven zijn rapportageplichtig vanaf 2026 over het boekjaar startende op of vanaf 1 januari 2025.

Vereisten voor een goede rapportering

Val je met jouw bedrijf onder de CSRD? Dan ben je dus verplicht om te gaan rapporteren. Wat houdt dit in? Volgens de rapporteringsvereisten van de CSRD dien je als organisatie onder meer aan het volgende te voldoen:

 • Dubbele materialiteit:
  Dit betekent dat de onderneming enerzijds inzicht geeft in de manier waarop de onderneming geraakt wordt door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld de invloed van klimaatverandering op het bedrijfsmodel). Anderzijds rapporteert de onderneming wat voor invloed zij heeft op de omgeving (bijvoorbeeld het effect van uitstoot van productieprocessen op de luchtkwaliteit in de omgeving). Deze twee invalshoeken (de impact op én de impact van de onderneming) noemen we samen ‘dubbele materialiteit’.
 • Stakeholdersanalyse:
  Om de materiële thema’s te bepalen moet je een stakeholdersanalyse uitvoeren.
 • Conform EU-standaarden:
  De EU werkt aan rapportagestandaarden (ESRS) waaraan het rapport dus moet voldoen. Dit zal grote invloed hebben op welke en hoe je data moet gaan verzamelen.
 • Controle door accountant:
  De rapportage moet verplicht worden gecontroleerd door een accountant.

Gevolgen voor kleinere ondernemingen

Kleinere ondernemingen waaronder het MKB (zonder beursnotering), vallen buiten het toepassingsbereik van de CSRD. Dit betekent dat je als ondernemer dus niet verplicht bent een duurzaamheidsverslag op te stellen.

Toch kun je met deze wetgeving te maken krijgen, omdat de CSRD-plichtige bedrijven ook over hun waardeketen moeten rapporteren. Als jij als ondernemer in die waardeketen valt, bijvoorbeeld als toeleverancier, kan om die onderneming om duurzaamheidsinformatie worden gevraagd of kun je bijvoorbeeld contractueel met bepaalde duurzaamheidsvereisten worden geconfronteerd.

 

Hoe bereid je je voor?

Allereerst moet je dus bepalen of je als organisatie onder de CSRD (gaat) vallen. Is dit het geval? Start dan op tijd! Er komt veel kijken bij de rapportering en het is belangrijk om tijdig de juiste voorbereidingen te treffen. Dat begint met het betrekken van je accountant. De accountant weet alles over rapportering en kan je begeleiden bij het gehele proces. Ook als je niet onder de CSRD valt, kan het dus zijn dat je er komende tijd mee te maken krijgt. Houdt dit dus goed in de gaten en zorg ervoor dat intern iedereen op de hoogte is van de wetgeving en de gevolgen ervan.

 

Hoe sluit ons proces aan op de CSRD?

Als SOW Sustainability stemmen wij ons proces zoveel mogelijk op de CSRD af en we houden de ontwikkelingen dan ook nauw in de gaten. Daarbij focussen wij ons in onze trajecten voor bedrijven op:

 • Het activeren van medewerkers
 • Het uitvoeren van een nulmeting (in lijn met de stakeholdersanalyse van de CSRD)
 • Het in gezamenlijkheid formuleren van een duurzaamheidsstrategie (op een aantal materiële thema’s)
 • De uitrol en implementatie van de strategie

 

Rapporteren (evenals certificeren) is een specialiteit op zich en daar ligt niet onze focus. Daarvoor betrekken we daarom graag andere experts (te beginnen met de eigen accountant) om processen goed op elkaar te kunnen afstemmen. Ook in ons eigen netwerk hebben wij experts die mee kunnen denken en die we hiervoor kunnen inschakelen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de CSRD? Op deze website van de SER kun je veel meer informatie vinden, waaronder Webinars en een Q&A. Uiteraard mag je ook met ons contact opnemen. We praten je graag bij.

 

Jacklien Quirijnen
Sow Sustainability