PRIVACY VERKLARING

SOW is initiatief/label van Oaq Sustainability & SeDGe en zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website SOW-sustainability.com zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

SeDGe
http://www.sedge.nl
mirjam@sedge.nl
00316 15 00 84 22

Oaq
http://www.oaq-sustainability.com
jacklien@oaq-sustainability.com
00316 25 38 47 14 

 

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

SeDGe en Oaq verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals hierboven vermeld en/of op de website vermeld, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken

SeDGe en Oaq verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om een demo te kunnen aanbieden

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SeDGe en Oaq nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SeDGe of Oaq) tussen zit. 

 

Rechtsgronden van de verwerkingen

De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:
– Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met jou (art. 6 lid 1 sub b AVG)
– Wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 sub c AVG)

 

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

SeDGe en Oaq bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Opdrachten: na afronding van een opdracht worden gegevens verwijderd op verzoek van de opdrachtgever;
– Samenwerkingsovereenkomsten: de door natuurlijke personen (en daarmee gelijk te stellen partijen, zoals ZZP’ers en personen met een eenmanszaak) aangeleverde gegevens in het kader van een samenwerking, worden verwijderd op verzoek van de natuurlijk persoon;
– Website/contactformulier: de door natuurlijke personen zelf aangeleverde gegevens worden verwijderd op verzoek van de persoon.

 

Delen van de persoonsgegevens met derden

SeDGe en Oaq verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SeDGe en Oaq gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op de website SOW.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SeDGe en Oaq en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jacklien@oaq-sustainability.com of mirjam@sedge.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SeDGe en Oaq nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoon of mail (zie contactgegevens hierboven).